Szpital we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Sekretariat

+48 71 320 94 50

Przychodnia Kardiologiczna dla Dorosłych we Wrocławiu,
ul. Piotra Skargi 19
Rejestracja

+48 71 780 85 85

Szpital w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7
Sekretariat

+48 68 388 21 91
Poradnia we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73 a
Rejestracja
+48 71 320 94 17

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PACJENTOM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z zm.).

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.

Wniosek dostępny jest w rejestracji MEDINETU.

 1. Odmowa wydania dokumentacji wymaga pisemnego podania przyczyny.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:
 1. do wglądu w siedzibie – po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Organizacji i Rozliczeń (Tel.071 32-09-405).

Wgląd do dokumentacji odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.30. Wgląd do dokumentacji medycznej jest bezpłatny.

 1. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
 2. Dokumenty medyczne można odebrać :
 3. osobiście,
 4. za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przedstawiciela ustawowego,
 5. za pośrednictwem firmy kurierskiej
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje po sprawdzeniu zgodności danych osobowych zawartych w wydawanej dokumentacji z dokumentem tożsamości.
 7. Za udostępnianie dokumentacji w formie wyciągów, odpisów i kopii w wersji papierowej jak i elektronicznej pobierana jest opłata zgodnie z aktualnie obowiązująca podstawą prawną oraz cennikiem udostępnionym na tablicy ogłoszeń. Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa pacjent. Kwoty podane w cenniku nie zawierają podatku VAT.
 8. Przy osobistym odbiorze dokumentacji medycznej należność za udostępnienie w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji medycznej należy uregulować w Dziale Księgowości.
 9. W przypadku wysłania dokumentacji za pośrednictwem firmy kurierskiej zostanie wystawiona faktura VAT.
 10. Termin załatwienia sprawy wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku.
 11. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
 1. Na mocy przepisów ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana również:
 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 8. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z zm.).
 9. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także:
 10. szkole wyższej lub,
 11. jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych,

bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala.