preloader-img
Projekt przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu COVID -19 - 2

Projekt przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu COVID -19 - 2

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca  im. prof. Z. Religi Medinet sp. z o.o. realizuje Projekt pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu COVID - 19 – 2”

Projekt dofinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt partnerski realizowany w ramach naboru do konkursu nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-400/20 Lider Partnerstwa: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Partnerzy w projekcie:

  1. Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  2. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-med” Sp. z o.o.
  3. Centrum Medycznym Karpacz SA
  4. EMC Instytut Medyczny SA - Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
  5. Szpital Mikulicz Sp. z o.o w Świebodzicach
  6. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
  7. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
  8. MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.
  9. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religii- MEDINET sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie komplementarności wsparcia podmiotów leczniczych w zabezpieczeniu życia i zdrowia osób korzystających z ich pomocy i przebywających w tych podmiotach.

Całkowita wartość projektu: 6 579 863,22 zł

Kwota dofinansowania: 6 250 870,05 zł

Wartość zadania realizowanego przez Partnera nr 9 - MEDINET sp. z o.o. wynosi: 387 309,20 zł

Opis zadania: Zakup środków ochrony  indywidualnej: zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w szczególności  rękawiczki, gogle, okulary ochronne, maski, kombinezony ochronne, maski filtracyjne, fartuchy.

Dolny Śląsk Unia europejska Rzeczpospolita Polska