preloader-img

Dla sponsora

Podmiot, który jest zainteresowany zawarciem umowy na przeprowadzenie badania klinicznego jest zobowiązany do:

 1. Wystąpienia z prośbą o wstępną zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego do Dyrektora Zarządzającego Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. oraz przesłanie stosownego wniosku na adres: badaniakliniczne@medinet.pl
 2. Wniesienia opłaty (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Zarządzającego Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. na zainicjowanie rozmów w sprawie umowy na przeprowadzenie badania klinicznego) za rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy na przeprowadzenie badania klinicznego w wysokości: 5 000,00 zł netto na konto bankowe DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI MEDINET SP. Z O.O.
 3. Podpisanie umowy o zachowaniu poufności
 4. Po wyrażeniu wstępnej zgody przez Dyrektora Zarządzającego Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. na prowadzenie badania klinicznego podmiot, który jest zainteresowany zawarciem umowy o badanie kliniczne jest zobowiązany do pobrania ze strony internetowej www.medinet.pl wzoru umowy na przeprowadzenie badania i po jego uzupełnieniu do odesłania na adres e-mail Ośrodka Badań Klinicznych badaniakliniczne@medinet.pl lub przedstawienia własnego projektu umowy.
 5. Sponsor/CRO jest zobowiązany złożyć Wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:
  • Projekt umowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
  • Zobowiązanie do dostarczenia Zgody Centralnej Komisji Bioetycznej na prowadzenie badania w przeciągu trzech dni roboczych od jego otrzymania.
  • Zobowiązanie do dostarczenia pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych w przeciągu trzech dni roboczych od jego otrzymania.
  • Protokół badania, streszczenie protokołu w języku polskim oraz schemat procedur badania.
  • Polisę ubezpieczeniową badania w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego.
  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie starsze niż 6 miesięcy.
 6. Na podstawie przesłanego wniosku oraz wstępnego budżetu badania propozycja zostaje oceniona przez Zespół ds. Oceny Badania Klinicznego w skład, którego wchodzi m. in.
  • Prezes, Dyrektor Naczelny
  • Dyrektor Zarządzający
  • Konsultant ds. Badań
  • Koordynator / Kierownik badań klinicznych
  • Farmaceuta
  • Przedstawiciel Działu Finansowego
  • Badacz
  • Radca Prawny