preloader-img

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez spółkę Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-124, ul. Kamieńskiego 73a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068832, o kapitale zakładowym 444 000,00 PLN, NIP: 6922264302, REGON: 390775606.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Izabelą Skonieczną-Powałką - dostępną pod adresem: 

 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. Wrocławiu 51-124, ul. Kamieńskiego 73a lub mailowo pod adresem: iod@medinet.pl.


SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. zbiera dane zwykłe, a także dane szczególnej kategorii o stanie zdrowia dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz wspólników spółek cywilnych.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o zbiera tylko niezbędne dane.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadane w formie tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej.


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych (w tym także rejestracji elektronicznej i udzielania teleporad), oraz prowadzenia badań medycznych przez Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na zadane pytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 7. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizowania przez Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o wskazanych wyżej celów.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1, 2 i 3 - przez okres świadczenia usług medycznych oraz później przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej,
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 - do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane,
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 6 i 7 - przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o przetwarzała Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a  lub mailowo pod adresem: iod@medinet.pl.


ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty będące podwykonawcami usług, z którymi Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o zawarła umowy o świadczenie usług oraz zewnętrzni dostawcy usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


PROFILOWANIE

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego:

 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające),
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 • umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

 • typ urządzenia,
 • system operacyjny,
 • rodzaj przeglądarki internetowej,
 • rozdzielczość ekranu,
 • adres IP.

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika niniejszego serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie internetowym.


COOKIES DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wykorzystujemy technologię opartą na cookies (cookies analityczne i reklamowe) od podmiotów

trzecich - dostawców zewnętrznych. Tego typu cookies mogą być ładowane w naszym serwisie, a informacje zawarte w cookies przekazywane być tym podmiotom. Są to m.in:

Facebook

Polityka prywatności Facebook
Polityka Cookies Facebook


Ewentualna wymiana danych z ciasteczkami tych firm następuje bezpośrednio pomiędzy przeglądarką użytkownika, a tymi serwisami, bez dalszego udziału Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o Użytkownik może je zablokować w dowolnej chwili.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.


Aktualizacja: 09.2021


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lub Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a lub mailowo pod adresem : iod@medinet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, o ile korzystają Państwo z prywatnej opieki medycznej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO); w zależności od świadczeń medycznych, z których Państwo korzystają przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu:
   • udzielania świadczeń zdrowotnych;
   • prowadzenia dokumentacji medycznej;
   • udostępniania dokumentacji medycznej Państwu lub Państwa przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Państwa;
   • weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem
   • dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji Państwa dotyczących;
   • rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), tj. m.in. w celu:
   • umawiania i odwoływania wizyt w naszych jednostkach medycznych m.in. za pośrednictwem poczty, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, e-mail podanych przez Państwa przy rejestracji numeru telefonu lub adresu e-mail;
   • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia w placówkach Spółki, w tym przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren placówek Spółki;
   • informowania o nowych usługach medycznych, innowacyjnych rozwiązaniach i udogodnieniach dla naszych Pacjentów;
   • prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a;
   • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i badania zadowolenia Pacjentów z usług Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na takie rozmowy telefoniczne;
   • prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
   • wewnętrznego raportowania w ramach Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o., w tym sprawozdawczości zarządczej;
   • prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby;
  4. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych, natomiast odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
   1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a, w tym:
    • podmioty wspierające Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a w świadczeniu usług medycznych - np. dostawcy sprzętu medycznego,
    • nasi podwykonawcy, którzy wykonują niektóre świadczenia medyczne w naszym imieniu,
    • zewnętrzni dostawcy usług IT, obsługujący nasze systemy informatyczne,
    • kancelarie prawne wspierające nas w obsłudze prawnej.
   2. osoby fizyczne i podmioty współpracujące w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych, raportowych i administracyjnych;
   3. podmioty publiczne np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
   4. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (przykładowo możemy poprosić Państwa o wykonanie niektórych badań lub określonego zabiegu u naszego partnera);
   5. towarzystwa ubezpieczeniowe (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku):
   6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
   1. w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a,b,c - przez okres świadczenia usługi medycznej lub obowiązywania umowy oraz później przez okres wymagany przepisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej oraz prawa podatkowego, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa o przedawnieniu roszczeń,
   2. w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d - przez okres trwania świadczenia usługi medycznej lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
   3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług i świadczeń medycznych zlecenie Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. z siedzibą 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a (jeżeli Państwo nie podadzą nam swoich danych nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług). Niektóre przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa danych, jak choćby przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tych przypadkach konieczność podania nam danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.