preloader-img

Dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo,

 1. Dokumentacja medyczna z leczenia pacjenta w naszych Centrach jest własnością Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.
 2. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. jest zobowiązane zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 4. Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
  2. osobie upoważnionej przez pacjenta;
  3. upoważnionym organom.
 5. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna może być również udostępniona osobie bliskiej (chyba, że pacjent sprzeciwił się temu za życia, lub udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska). Zgodnie z prawem za osobę bliską uznawany jest: małżonek, krewny do drugiego stopnia np. dzieci, wnuki, powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej np. rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.
 6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, lub w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.
 7. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej, w zależności od formy udostępnienia wybranej przez pacjenta. Maksymalne kwoty jakie może pobrać zostały określone w ustawie z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i są one powiązane z wartością przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Bezpłatne udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy odbywa się na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego a także osoby upoważnionej przez pacjenta. Nie chodzi jednak o pierwsze w ogóle udostępnienie dokumentacji przez dany podmiot a udostępnienie w określonym zakresie. Oznacza to, że od jednego podmiotu pacjent może nawet kilkukrotnie otrzymać dokumentację medyczną za darmo, jeżeli żądaniem udostępnienia objęta będzie ta część dokumentacji, której wcześniej pacjent nie otrzymał. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów (nawet w innej formie) podmiot będzie mógł pobrać stosowną opłatę.

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się przez złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdej formie: pisemnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jak i również w formie ustnej. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. wprowadziło pomocny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny w zakładce "Formularze do pobrania" lub poniżej na stronie "Wniosek do pobrania".

Wniosek do pobrania