preloader-img

Poradnia ul. Kamieńskiego

Ważne telefony:

Rejestracja

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pomocą strony internetowej.


Poradnie mieszczące się przy szpitalu we Wrocławiu:

 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Kardiochirurgiczna dla Dzieci
 • Poradnia Kardiologiczna Dziecięca
 • Poradnia Wad Serca dla dzieci i dla dorosłych


Poradnie mieszczą się w siedzibie głównej szpitala we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a. Naszym pacjentom oferujemy możliwość leczenia w ramach umowy z NFZ, jak i możliwość skorzystania z wizyt komercyjnych. Głównym zadaniem danej poradni jest udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych i konsultacyjnych pacjentom kwalifikowanym do zabiegu operacyjnego, po leczeniu szpitalnym oraz kierowanych z innych zakładów opieki medycznej celem objęcia opieką specjalistyczną. Ponadto zadaniem poradni jest sprawowanie nadzoru specjalistycznego w reprezentowanej specjalności, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, prowadzenie dokumentacji medycznej. Poradnia posiada i prowadzi własną rejestrację i archiwum. Dojazd komunikacją miejską, pętla autobusowa naprzeciwko naszego Centrum.


Nasze poradnie dysponują:

 • podpisaną umową z NFZ,
 • nowoczesnym zapleczem diagnostycznym,
 • wysoko wykwalifikowanym, przyjaznym i zorientowanym na potrzeby pacjenta personelem.


Personel lekarski świadczący usługi w naszych poradniach:

Personel przychodni dokłada wszelkich starań, aby obsługa pacjenta była na jak najwyższym poziomie, przebiegła szybko, sprawnie, w sposób uprzejmy i profesjonalny.


Poradnia Kardiochirurgiczna - wizyty na NFZ i komercyjne:

- dr n. med. Arkadiusz Farmas

- lek. med. Piotr Kołtowski

- prof. dr hab. n. med. Wojciech Kustrzycki

- dr n. med. Paweł Kwinecki

- lek. med. Mariusz Mieczyński

- lek. med. Ireneusz Szwedo


Poradnia Kardiochirurgiczna dla Dzieci - wizyty na NFZ i komercyjne:

- dr n med. Girish Sharma

- lek. med. Anna Tomkowiak


Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci - wizyty na NFZ:

- lek. med. Ewa Lichtor-Sarzyńska

- dr n med. Magdalena Mazurak

- dr n. med. Elżbieta Wójcik

- dr n med. Elżbieta Kukawczyńska


Poradnia Wad Serca dla dzieci i dla dorosłych - wizyty na NFZ i komercyjne:

- dr n med. Elżbieta Kukawczyńska


Pacjent może skorzystać  z porady lekarskiej zarówno podczas wizyty osobistej w przychodni, jak również za pośrednictwem teleporady.

Receptę oraz zwolnienie lekarskie można uzyskać zarówno podczas osobistej wizyty, jak i w trybie teleporady. W każdym przypadku decyzja o przepisaniu leków lub wystawieniu zwolnienia należy do lekarza. W przypadku długiego czasu oczekiwania na połączenie z rejestracją, zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie internetowej: www.medinet.pl. Prosimy o przesłanie swoich danych podstawowych wraz z nr kontaktowym oraz krótkiej informacji, czego zgłoszenie dotyczy. Kontakt zwrotny ze strony rejestracji nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od wpłynięcia zgłoszenia.


Odwołanie wizyty

W przypadku niemożności skorzystania z umówionej wizyty lub teleporady prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub kontakt mailowy ze strony internetowej www.medinet.pl. 

Informujemy, że brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, po dwukrotnej próbie kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.


Poza kolejnością:

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.


Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.