preloader-img

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa pacjenta

Szanowni Państwo,
jako pacjenci Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. macie Państwo prawa i obowiązki. Po stronie naszego personelu jest zapewnienie Państwu wszystkich udogodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z nimi macie Państwo prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych.
 2. Informacji:
  • o swoim stanie zdrowia,
  • o prawach pacjenta,
  • o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
 3. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 4. Tajemnicy związanej ze stanem zdrowia.
 5. Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 6. Poszanowania intymności i godności.
 7. Obecności osoby bliskiej w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 8. Dostępu do dokumentacji medycznej.
 9. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 10. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 11. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 12. Opieki duszpasterskiej.
 13. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.


Obowiązki pacjenta

W celu polepszenia zasad bezpieczeństwa i Państwa współpracy z personelem medycznym oprócz ww. praw w naszych Szpitalach dla pacjentów zostały ustalone poniższe obowiązki.


Pacjent powinien

 1. Szanować cały personel i odnosić się kulturalnie do wszystkich osób pracujących w szpitalu.
 2. Stosować się do wskazówek i poleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno - terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 3. Stosować się do zalecanej diety.
 4. Czynnie uczestniczyć w programie rehabilitacyjnym, szanować i dbać o sprzęt rehabilitacyjny.
 5. Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów.
 6. Przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów/wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków.
 7. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 8. W trakcie pobytu w szpitalu a w szczególności w porze nocnej przebywać w oddziale.
 9. Każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Opuszczenie oddziału jednak nie może trwać dłużej niż 20 min. (krótki spacer na terenie szpitala, zakup środków spożywczych). Pacjent nie może opuszczać terenu szpitala, samowolne opuszczenie szpital jest równoznaczne z rezygnacją leczenia w placówce oraz wywołuje skutki takie jak wypis ze szpitala na własne żądanie. Ze względu na stan zdrowia pacjenta, personel może zabronić pacjentowi opuszczenia terenu Oddziału.
 10. Przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
 11. Stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 12. Szanować mienie szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest zobowiązany pokryć straty poniesione przez szpital).
 13. Utrzymywać ład i porządek w sali chorych.
 14. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 15. Przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych - pod karą grzywny lub innych sankcji przewidzianych prawem i pod rygorem dyscyplinarnego wypisania ze szpitala.
 16. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji.
 17. Pacjent jest zobowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
 18. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych i innych komunikatorów powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.
 19. Pacjent jest zobowiązany do zachowania ciszy oraz przestrzegania zasad kultury osobistej podczas oczekiwania na przyjęcie do szpitala lub podczas oczekiwania na wizytę w poradni.
 20. Pacjent nie powinien przechowywać artykułów spożywczych (żywności) i produktów łatwo psujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych ani w szafkach przyłóżkowych.
 21. Pacjent na czas zabiegu operacyjnego powinien przekazać rzeczy wartościowe do depozytu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nieprzekazane do zabezpieczenia w depozycie.

W Dolnośląskim Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. został powołany


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki - prof. Collegium Witelona w Legnicy
tel. 71 320 94 35